Thế Nào Được Gọi Là Bậc Trưởng Lão
(Thư Học Phật 40)
Sa môn Thích Hải Quang
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm