Thất trân

Từ điển Đạo Uyển


七珍; C: qīzhēn; J: shichichin, shicchin; Bảy thứ châu báu, bảy thứ ngọc quý, có nghĩa như Thất bảo (七寶).