Thất Phật Dược Sư Chơn Ngôn

Ðát điệt tha,

cụ mê cụ mê khánh ni,

mê nị sắc mạt để mạt để,

sắc hài đát tha yết đa tam ma địa át để sắt sỉ đế,

át đế mạt đế ba lệ,

ba bả thâu đát nhĩ.

Tát bà ba bả na thế giả,

bột thê bột đồ,

xướng đáp mê ổ mê củ mê.

Phất đạt khí đát la,

bát lý thâu đát nhĩ,

đàm mê nật đàm mê.

Mê lỗ mê lỗ,

mê lư thi khiết lệ.

Tát bà ca la,

mật lật đổ,

ni bà lại nhĩ bột đề tô bột thê.

Phật đà át đề sắt sá nê na hạt lạc xoa đổ mê,

tát bà đề bà,

tam mê át,

tam mê tam mạn noa.

Hán lư.

Ðổ mê tát bà.

Phật Ðà,

Bồ đề tát đỏa.

Khổ mê khổ mê,

bát lạt khổ mê mạn đổ mê,

tát bà y để ổ la đạt bà tát bà tỳ hà đại giả.

Tát bà tát đỏa nan giả,

phụ lan nê phụ lan nê?

Phụ lan giả mê,

tát bà a xá,

bệ lưu ly giả,

bát lạt để bà ty.

Tát bà ba bả tước dương yết lệ sa ha.

Nam mô Đông Phương Thế Giới Quang Thắng, Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật.

Nam mô Đông Phương Thế Giới Diệu Bảo, Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Đông Phương Thế Giới Viên Mãn Hương Tích, Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật.

Nam mô Đông Phương Thế Giới Vô Ưu, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Phật.

Nam mô Đông Phương Thế Giới Pháp Tràng, Pháp Hải Lôi Âm Phật.

Nam mô Đông Phương Thế Giới Thiện Trụ Bảo Hải, Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Phật.

Nam mô Đông Phương Thế Giới Tịnh Lưu Ly, Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.