THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI PHÁP

Hán dịch: Đời Đường_ THIỆN VÔ ÚY phụng chiếu dịch
Việt dịch: Huyền Thanh

 

“Na ma táp đá nẫm, tam miệu tam bột đà, câu đê nẫm. Đát điệt tha: Án_ Chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, sa-phộc ha”

Tổng Nhiếp 25 Bộ Đại Mạn Trà La Ấn: Đem 2 ngón vô danh, 2 ngón út cùng cài chéo nhau ở bên trong, dựng thẳng 2 ngón giữa cùng trụ nhau, co 2 ngón trỏ phụ lóng thứ nhất của 2 ngón giữa, 2 ngón cái vịn lóng giữa của 2 ngón vô danh. Nếu có Triệu Thỉnh thì đưa 2 ngón trỏ qua lại.

Đức Phật nói: “Chú Ấn này hay diệt 10 ác, 5 nghịch, tất cả tội nặng, thành tựu tất cả Pháp trắng, đủ Giới Tĩnh Khiết, mau được Bồ Đề.

Nếu là người tại gia cho dù chẳng đoạn rượu thịt, vợ con chỉ y theo Pháp của Ta thì không có gì không thành tựu”.

Đức Phật nói: “Nếu cầu thành tựu. Trước tiên, y theo Đàn Pháp, chẳng đồng các Bộ, rộng tu cúng dường. Đào đất, bùn thơm xoa tô để kiến lập. Dùng một mặt gương sạch chưa từng dùng, ở trước tượng Phật, đêm thuộc ngày 15 của tháng, tùy sức cúng dường, đốt An Tất Hương với nước trong sạch.Trước hết nên tịnh Tâm không có sự suy tư, sau đó kết Ấn tụng Chú, chú vào gương 108 biến, dùng cái hộp bọc chứa gương, thường đem theo thân. Sau này muốn niệm tụng chỉ dùng cái gương này đặt ở trước mặt, kết Ấn tụng Chú, y theo gương làm Đàn liền được thành tựu”

Đức Phật nói: “Muốn trì Chú này, vào đêm thuộc ngày 15, tắm gội sạch sẽ, mặc áo mới sạch, hướng mặt về phương Đông, ngồi Bán Già, để gương ngay trước mặt. Tùy có hương hoa, nước trong sạch, các vật. Trước tiên nên tịnh Tâm, dứt suy tư, sau đó kết Ấn trên trái tim, tụng Chú này 108 biến. Lúc tụng Chú này thời hay khiến cho chúng sinh đoản mệnh lại được tăng thọ. Như bệnh Ma La (Mārā: bệnh do Ma gây ra) còn được trừ khỏi huống chi bệnh khác. Nếu chẳng tiêu khỏi thì không có chuyện đó”

Đức Phật nói: “Nếu có người nhất Tâm tịnh Ý tụng đủ 20 vạn biến, 40, 60 vạn biến thì Pháp Thế Xuất Thế không có gì chẳng xứng toại”

Đức Phật nói: “Nếu người tại gia ngày thường dùng nước sạch xúc miệng, chẳng ăn huân huyết (loài rau có vị cay như hành, hẹ và loài có máu) thời hướng mặt về phương Đông đối gương kết Ấn, tụng Chú 108 biến. Như vậy 49 ngày chẳng gián đoạn sẽ có việc tốt lành, Chuẩn Đề Bồ Tát sai hai vị Thánh thường tùy người ấy, Tâm có sở niệm đều được mỗi mỗi nói đầy đủ bên tai”

Đức Phật nói: “Chúng sinh đoản mệnh nhiều bệnh. Vào đêm thuộc ngày 15 của tháng, đốt An Tất Hương, kết Ấn tụng Chú 108 biến thì loài Ma Quỷ gây bệnh tâm thần, loài chồn hoang (Dã Hồ) gây bệnh ác đều hiện bản thân ấy ở trong gương, tùy ý giết thả liền chẳng dám đến. Người đó được tăng thọ vô lượng”

Đức Phật nói: “Nếu người không có tướng phước đức, cầu quan chẳng dời đổi.

Đối gương tụng Chú này thì Quan phước đức sẽ mau xứng toại”

Đức Phật nói: “Nếu muốn có chỗ làm (sở tác) Trước tiên nên suy tư Chuẩn Đề Thánh Giả, chính niệm Chú này đủ 7 biến, thân ngay thẳng, đột nhiên thân ấy tự nhiên dao động liền biết có thể được việc vừa ý và tốt lành. Nếu thân cứng đơ ngả trước ngả sau liền biết việc chẳng được ắt có tai nạn”

Đức Phật nói: “Muốn biết Pháp này thành hay chẳng thành. Y theo Pháp tụng Chú đủ 7 ngày, liền ở trong mộng thấy Phật Bồ Tát với dùng hoa quả, miệng nôn ra vật màu đen sau đó ăn vật màu trắng, liền biết thành tựu”

Đức Phật nói: “Đà La Ni này có thế lực lớn. Chí Tâm tụng trì ắt sẽ tự chứng hay khiến cho cây khô nở hoa huống chi quả báo của Thế Gian. Nếu thường tụng trì thì nước, lửa, đao binh, oan gia, thuốc độc đều chẳng thể hại.

Nếu có người bị Quỷ Thần đánh chết. Kết Ấn tụng Chú 7 biến, dùng Ấn ấn trái tim đều khiến cho sống lại.

Nhà cửa chẳng yên bị Quỷ Thần gây họa. Chú vào 4 hòn đất đem trấn 4 góc thì Quỷ Thần liền bỏ đi”

Đức Phật nói: “Nếu người có Lục Thân chẳng hòa, chẳng thương nhớ nhau.Y theo Pháp tụng Chú, hướng tới sự hòa hợp thì họ nghe tên thấy người đều sinh vui vẻ. Phàm sự mong cầu không có gì không vừa ý huống chi hay trai tịnh đủ Giới, một lòng thanh tịnh, y theo Pháp tụng trì thì chẳng chuyển thân này liền chứng Bồ Đề có công lực lớn”

Đức Phật nói: “Nếu có người muốn trường sinh. Ở trong tháp xưa với núi sâu, hoặc bên trong tịnh phòng, y theo gương làm Đàn. Tụng đủ 2,4,6,10 vạn biến. Đem hoa sen xanh hòa với An Tất hương rồi thiêu đốt ắt ở trong mộng được ăn thuốc Tiên hoặc được trao cho Tiên Phương. Hoặc ở trong gương có ánh sáng 5 màu, trong ánh sáng có thuốc, tùy ý lấy ăn liền được trường sinh”

Đức Phật nói: “Nếu y theo Pháp tụng trì, một lòng tinh cần thì chẳng thể nói hết công lực. Pháp Đàn này chẳng được để người nhìn thấy, nếu thấy tức chẳng tốt, chẳng thành Tất Đàn, nên giữ kín Pháp này chẳng thể nói thì tự nhiên chứng biết, tùy ý mong cầu mau được thành tựu, nhận thắng diệu lạc (niềm vui thù thắng màu nhiệm)

 

THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI PHÁP

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 04/06/2012