THẬP PHÁP GIỚI BẤT LY NHẤT NIỆM TÂM
十法界不離一念心
Chủ giảng: Tuyên Hóa Thượng Nhân
宣化上人主講