Thập Nhị Danh Như Lai Sám Hối Diệt Tội Chơn Ngôn

– Chí tâm đảnh lễ:

1/. Nam mô Đông Phương Giải Thoát Chủ Thế Giới, Hư Không Công Đức, Mục Tịnh Vô Cấu Vi Trần Đẳng, Đoan Chánh Công Đức Tướng, Quang Minh Hoa Ba Đầu Ma Diễm, Lưu Ly Quang Sắc, Bảo Thể Hương, Tối Thượng Hương, Diệu Cúng Dường, Chủng Chủng Diệu Thái Trang Nghiêm, Đảnh Kế Diệu Tướng, Vô Lượng Vô Biên, Nhựt Nguyệt Quang Minh, Nguyện Lực Trang Nghiêm, Biến Hóa Trang Nghiêm, Quảng Đại Trang Nghiêm, Pháp Giới Cao Thắng Vô Nhiễm Bảo Vương Như Lai. o (1lạy)

– Chí tâm đảnh lễ:

2/. Nam mô Hào Tướng Thù Thắng Như Nhựt Nguyệt Quang Minh Diệm, Bảo Liên Hoa Quang Sắc Thân, Kiên Như Kim Cang Tỳ Lô Giá Na Vô Chướng Ngại Nhãn, Viên Mãn Thập Phương, Phóng Quang Phổ Chiếu Nhứt Thiết Phật Sát Tướng Vương Như Lai. o (1 lạy)  

– Chí tâm đảnh lễ:

3/. Nam mô Nhứt Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai. o (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ:

4/. Nam mô Nam Phương Thế Giới, Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai. o      (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ:

5/. Nam mô Tây Phương Thế Giới Vô Cấu Nguyệt Tràng Tướng Vương Danh Xưng Như Lai. o (1 lạy)  

– Chí tâm đảnh lễ:

6/. Nam mô Bắc Phương Thế Giới, Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai. o (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ:

7/. Nam mô Đông Nam Phương Thế Giới, Tác Đăng Minh Như Lai. o (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ:

8/. Nam mô Tây Nam Phương Thế Giới, Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai. o (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ:

9/. Nam mô Tây Bắc Phương Thế Giới, Vô Úy Quán Như Lai. o (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ:

10/. Nam mô Đông Bắc Phương Thế Giới, Vô Úy Vô Khiếp Mao Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai. o (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ:

11/. Nam mô Hạ Phương Thế Giới, Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai. o (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ:

12/. Nam mô Thượng Phương Thế Giới, Kim Quang Oai Đức Tướng Vương Như Lai. o (1 lạy)

– Chí tâm đảnh lễ:

13/. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư pháp giới tạng thân A Di Đà Như Lai. o (1 lạy)

– Um! Sạt va ban ba tá, vis phô tá, na ha na va ji ra da, xóa ha. Um! A rô lít, xóa ha. Um! Bơ ra ma ni đa nin, xóa ha. Um! Kít ta bà va, sát tê ri đê ri hùm. Kít ta ri kít, xóa ha. Um ! Sát ri dà da, á ri a ra dà, ma ha và ti tra da xóa ha.