Tháp miếu

Từ điển Đạo Uyển


塔廟; C: tǎmiào; J: tōbyō; Chùa và miếu, Tháp.