THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ
QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖌𑖼_ 𑖡𑖦𑖺 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸 𑖀𑖢𑖨𑖰𑖦𑖰𑖝-𑖀𑖧𑖲𑖨𑖿𑖕𑖿𑖗𑖯𑖡-𑖭𑖲𑖪𑖰𑖡𑖸-𑖫𑖿𑖓𑖰𑖝- 𑖝𑖸𑖕-𑖨𑖯𑖕𑖯𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧- 𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸– 𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼_ 𑖭𑖽𑖭𑖿𑖎𑖯𑖨 𑖢𑖨𑖰𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖠𑖨𑖿𑖦𑖝𑖸, 𑖐𑖐𑖡 𑖭𑖦𑖲𑖟𑖿𑖐𑖝𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖥𑖯𑖪 𑖪𑖰𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠𑖸, 𑖦𑖮𑖯-𑖡𑖧 𑖢𑖨𑖰𑖪𑖯𑖨𑖸 _ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ_ NAMO BHAGAVATE APARIMITA-AYURJÑĀNA-SUVINE-ŚCITA- TEJA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA- ARHATE– SAMYAKSAṂBUDDHĀYA
TADYATHĀ: OṂ_ SAṂSKĀRA PARIŚUDDHA DHARMATE, GAGANA SAMUDGATE SVABHĀVA VIŚUDDHE, MAHĀ-NAYA PARIVĀRE _ SVĀHĀ

_Kinh Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai ghi rằng: “Nếu có chúng sinh được thấy Đà La Ni này với nghe danh hiệu mà chí tâm viết chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, lễ bái thời nghười đoản thọ lại tăng thêm trường thọ, sống đủ trăm tuổi

Nếu lại có người, hoặc tự mình viết hoặc dạy người viết thời sau này chẳng bị rơi vào Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh, cõi Diêm La Vương, Nghiệp Đạo Minh Quan… vĩnh viễn chẳng ở trong các nẻo ác đó chịu quả báo ác  ấy.

Nếu viết Chú này liền đồng với viết chép tám vạn bốn ngàn Pháp Tạng, liền đồng với việc tu sửa tám vạn bốn ngàn cái Tháp  báu

Nếu có nghiệp Địa Ngục thuộc năm tội Vô Gián. Do sức công đức đó cho nên nhóm nghiệp chướng ấy thảy đều tiêu diệt. Lúc lâm chung thời 99  câu chi Phật hiện ngay trước mặt đến nghênh đón người đó vãng sinh ở trong quốc độ Phật  ấy.

Lại viết Chú này thì sau này vĩnh viễn chẳng thọ nhận thân nữ, hàng Tứ Thiên Vương âm thầm hộ vệ.

Nếu nghe Chú này, vĩnh viễn chẳng thọ nhận thân của nhóm  chim bay,  loài có bốn chân, loài có nhiều chân…mau thành Vô Thượng Bồ  Đề.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Già Đà (Gāthā: Kệ) đó là Nếu vào trong tinh thất Đại Bi

Tai tạm nghe qua Đà La Ni Giả sử sáu Độ chưa viên mãn

Người đó mau chứng Thiên Nhân Sư.

_Ý Nghĩa căn bản của bài Chú này  là:

Án nại mo

OṂ  NAMO

Quy mệnh kính lễ

Bo cót ngỏa đế

BHAGAVATE

Thế Tôn

A ba na mật đạp, a ưu rị a  nạp

APARAMITA-AJURJÑĀNA

Vô Lượng Thọ Trí

Tô tất nễ, thật chấp đạp điệp tả

SUVINE-ŚCITA  TEJA

Quyết Định Quang Minh

Ra tể dã

RĀJĀYA

Vương ( Vua Chúa )

Đát tháp cả đạt dã

TATHĀGATĀYA

Như Lai

A ra ha tê

ARHATE

Ứng Cúng (A La Hán)

Tam dược tam bất đạt dã

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

Chính Đẳng Chính Giác

Án

OṂ

Tam Thân quy mệnh

Tát rị ba, tang tư cót rị

SARVA  SAṂSKĀRA

Tất cả sự cúng tế ở nhà (Gia Tế) hay tất cả hoạt động của tâm  trí

Bót rị thuật đạp

PARIŚUDDHA

Tối thượng thanh tịnh

Đạt ra mã đế

DHARMATE

Pháp Tính

Ca ca nại

GAGANA

Hư Không

Tam mã ngột ca đế

SAMUDGATE

Thắng thượng

Tát ba ngõa

SVABHĀVA

Tự Tính

Tỳ thuật đế

VISUDDHE

Thanh tịnh

Ma hắc na dã

MAHĀ-NAYA

Rộng lớn bao la

Bát rị ngõa rị

PARIVĀRE

Thắng nguyện

Tóa hắc

SVĀHĀ

Thành tựu Tự Tính an lạc của Đại Niết  Bàn

Toàn bài Đà La Ni trên có thể diễn dịch  là:

“Quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn VÔ LƯỢNG THỌ TRÍ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính   Giác

Như vậy: OM

Tất cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tính cực thanh tịnh Thanh tịnh như Tự Tính thắng thượng của Hư  Không

Hãy phát khởi Thắng Nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của Đại Niết Bàn