Thành Tựu Hải Ấn

Mười ngón tay tác Nội Phộc, ngửa xoay theo bên phải.

Tụng Mật Ngôn này là:

“Án, vĩ ma lộ nại địa, hồng”

OṂ_ VIMALA-UDHADI HŪṂ

_Vì thành tựu, biến hóa thành hoa sen, nên quán Môn chữ Lam (RAṂ) lưu tán lửa màu đỏ rồi thành Hỏa Luân (Agni-maṇḍala), hình tam giác, dần dần lượng ngang đồng với Thủy Luân

Đột nhiên, từ lưng con rùa vàng mọc lên hoa sen lớn có tám cánh, cọng bằng Kim Cương, rộng lớn vô lượng do tuần. Ở trong đài hoa quán Môn chữ A (A). Nên nghĩ nghĩa chân thật là: “Tất cả Pháp vốn chẳng sinh