Thành Tựu Bảo Sơn Vương Ấn

mười ngón tác Nội Phộc, giao chéo nhau thành quyền, cùng hợp dựng thẳng

Mật Ngôn là:

“Án, a ca la, hồng”

OṂ_ ACALA HŪṂ

Do Ấn, Mật Ngôn, Tam Ma Địa này cho nên liền thành Tô Di Lô Sơn Vương do bốn báu tạo thành, có bảy lớp núi vàng giáp vòng vây quanh, sườn núi có nước tám Công Đức. Ở bên Sơn Vương ló ra bốn giải đất, hàng Trời của nhóm bốn vị Thiên Vương đều trụ ở phương của mình, vô lượng quyến thuộc vệ hộ lầu gác báu Kim Cương Phong. Núi ấy rộng tám vạn bốn ngàn do tuần, đất ấy bằng phẳng ngay ngắn