Thành Tựu Bảo Sơn Vương Ấn

Thành Tựu Bảo Sơn Vương Ấn: Mười ngón tay cài chéo nhau bên trong rồi nắm lại thành Quyền, cùng dựng thẳng.

Chân Ngôn là :

“Án, a tả la, hồng”

Do Ấn, Mật Ngôn, Tam Ma Địa này liền thành Tu Di Lô Sơn Vương do bốn báu hợp thành, có bảy lớp núi vàng vây chung quanh, sườn núi có nước tám Công Đức. Bên cạnh Sơn Vương ló ra bốn khiêu là cõi Trời của nhóm Tứ Thiên Vương đều trụ ở phương của mình, có vô lượng quyến thuộc vệ hộ lầu gác Kim Cương Phong. Núi đó rộng khoảng tám vạn bốn ngàn Do Tuần, mặt đất bằng phẳng.