Thành sở tác trí

Từ điển Đạo Uyển


成所作智; S: kṛtyānuṣṭhāna-jñāna; Năm trí