THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CÔNG ĐỨC TÁN

(Tây Thiên Thánh Hiền Tập)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh Truyền Pháp Đại Sư THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Quy mệnh Quán Tự Tại tối thắng
Tướng trăng tròn đẹp hiện Hoa Sen
Hay ban Vô Úy cho hữu tình
Nay con xưng dương Công Đức ấy
Tất cả Thiện Pháp đều đầy đủ
Đầu đội mão Đại Trí của Phật
Phước đức trang nghiêm Tôn Tối Thượng
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ (Padmapàni)

Hai má trón đầy , sắc trắng hồng
Tướng mũi cao thẳng thật đoan nghiêm
Răng như ngọc trắng (Kha Tuyết) khít bằng nhau
Hai nanh ngay thẳng đều đầy đủ
Phạm Âm trong trẻo rất thâm sâu
Tất cả người nghe sinh yêu kính
Phàm khi diễn nói mọi ngôn ngữ
Nhu hòa hiền thiện thật dịu ngọt
Thường dùng sức phương tiện Đại Bi
Cứu độ tất cả chúng sinh khổ
Đạo Sư lợi mình lợi cho người
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ

Hai lông mày tựa vầng trăng mới
Thân tướng giống như màu vàng tía
Mọi báu kết chuỗi để trang nghiêm
Tất cả nhìn thấy không biết chán
Trải áo da hươu làm tòa ngồi
Là Tôn trong chúng Thắng Tự Tại
Tướng phần của thân đều tròn trịa
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ

Lụa mỏng thượng diệu làm dây đeo
Ngọc báu Ma Ni làm vòng tai
Nơi trang nghiêm báu: Thế, Xuất Thế
Tối thượng tự tại tối tôn thắng
Các công đức thiện đều mãn túc
Là Đại Pháp Vương của Thế Gian
Hay mở mọi loại Môn Phương Tiện
Vì thế quy mệnh LiênHoa Thủ

Chúng sinh tội nghiệp nhiều như bụi
Vô lượng kiếp nữa mãi luân hồi
Bồ Tát thường sinh Tâm Phương Tiện
Hóa độ khiến về nhóm Trí Tuệ
Phóng ánh Từ Bi chiếu tất cả
Đem Pháp Tối Thượng cho chúng sinh
Khiến mọi hữu tình chứng Bồ Đề
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ

Bao nhiêu Đại Địa Ngục A Tỳ
Bồ Tát Từ Bi hiện thân đến
Phá hoại nẻo ấy không còn sót
Ngục Tốt Diêm Ma sinh sợ hãi
Các loại chúng sinh chịu nghiệp ấy
Thảy đều lìa khổ, tiêu trừ tội
Hay dùng Lửa Trí đốt nẻo ác
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ

Đầy đủ: Trí, Bi, Hạnh, Nguyện, Lực
Hiện thân trong Dục Giới, Sắc Giới
Nơi Pháp Tự Tại lợi quần sinh
Quyến thuộc Diêm Ma (Yama) đều vui vẻ
Phá hoại tất cả cảnh tội nghiệp
Khiến các khổ não chẳng sinh lại
Hữu tình lìa khổ được mát mẻ
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ

Nay con xưng tán Đấng Đại Thánh
Sắc tướng tối thắng chẳng chi bằng
Vô Ngại Tự Tại Tam Giới Tôn
Ban khắp chúng sinh Vô Sở Úy ( Không còn bị điều sợ hãi )
Cứu thoát hữu tình khỏi biển khổ
Chặt đứt rễ phiền não ba độc
Đều khiến cho trụ trong an vui
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ

Hết thảy tất cả chúng Quỷ đói
Cổ bé họng lớn, thân hôi thối
Các loài như vậy nhiều vô số
Ngày đêm luôn bị khổ đói khát
Do lửa đói khát hiện bức bách
Cùng nhau ăn nuốt sinh khổ não
Bồ Tát dùng Nguyện Lực Từ Bi
Hiện thân đến đó để cứu tế
Trước tiên hóa mọi thức ăn uống
Khiên cho no đủ, thân thêm khỏe
Tiếp lại diễn nói Môn Chính Pháp
Tất cả được lìa các khổ não
Bồ Tát dùng phương tiện Bi Trí
Hay vào mọi loài trong các nẻo
Cùng làm việc lợi nhiếp hữu tình
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ

Thân có ngọc báu Đại Ma Ni
Thường tuôn ánh sáng diệu thanh tịnh
Chiếu khắp Thế Gian nơi tăm tối
Ánh che Nhật Nguyệt không thể hiện
Hết thảy hàng Dạ Xoa, La Sát
Nương ánh sáng rọi đều quy y
Quán Tâm chúng sinh chặt nghi hoặc
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ

Đại Lực A Tu La Vương chúng
Đấu tranh mãnh liệt khó điều phục
Bồ Tát cũng hiện trong nẻo ấy
Phương tiện nói Pháp để cứu độ
Nghe Pháp ấy xong dứt nghi hoặc
Mỗi mỗi sinh khởi Tâm Từ Thiện
Hay cho Môn Diệu Pháp Tối Thượng
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ

Bồ Tát dạo chơi các cõi Trời
Vào cung Thiên Tử Nhất Diệu Hoàn
Tùy thuận phương tiện mở Hóa Môn
Trời ấy không có các Sở Thí (Điều ban bố)
Lúc đó Thiên Tử sinh khổ não
Bồ Tát liền vì hiện Trân Tài (Tiền tài ngọc ngà)
Khiến cho Thiên Tử đủ Tâm Thí
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ

Hết thảy tất cả hàng Tham Dục
Thường bị lửa phiền não thiêu đốt
Được thấy Thiện Uy của Bồ Tát
Liền hay hồi Tâm nghĩ Chính Pháp
Thế Gian tràn ngập Tham, Sân , Si
Cung kính đỉnh lễ Đại Thánh Tôn
Phiền não ba độc được tiêu trừ
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ

Giới Phần chúng sinh không bờ bến
Côn Trùng, Kiến, Ếch nhiều vô cùng
Bồ Tát cũng dùng Tâm Từ Bi
Nơi nơi đem phương tiện Hóa Độ
Vào lúc Thế Gian bị đói khát
Liền hóa thức ăn cứu Quần Sinh
Hoặc chận đứng Tâm đói khát kia
Vì thế quy mệnh Liên Hoa Thủ

Nếu thấy chúng sinh nơi biển lớn
Bị hỏng thuyền bè sắp đắm chìm
Bồ Tát Từ Bi hiện thân ngựa
Khiến cho nắm vịn để vượt qua

Chúng sinh dong thuyền ra biển lớn
Bồ Tát tùy ý sai gió thổi
Hoặc thuận hoặc ngược cứu chúng sinh
Đều khiến mau lìa sự sợ hãi

Bồ Tát đã lìa khỏi ba cõi (Tam Giới)
Viên mãn Pháp Môn Tam Ma Địa
Lại hay nhiếp hóa các Hữu Tình
Nhiều như Hư Không không bờ bến

Bồ Tát đã lìa mọi nỗi sợ
Ấy là: La Sát (Ràksasa) với Bộ Đa (Bhùta)
Tất Xá Tả (Pi’sàca) với Noa Cát Ni (Dàkinì)
Tà Mê, tất cả chúng Quỷ ác
Nước lớn, lửa lớn và trộm cướp
Cọp, Sói, Trùng Yểm với đao binh
Bệnh tật, thuốc độc và Tà Minh
Cho đến hình phạt, mọi cấm trói
Bồ Tát tự được mau lìa xong
Lại vì tất cả các chúng sinh
Làm Đại Đạo Sư lợi Ta Người
Đại Bi Tối Thắng không sợ hãi

Bồ Tát đã đủ các Phạm Hạnh (Brahma-caryà)
Như mặt trời, trăng chiếu Thế Gian
Người Trời xưng tán Đại Thánh Tôn
Đây là Chân Phạm Hạnh Tối Thượng

Bồ Tát thường trụ Tam Ma Địa (Samàdhi)
Vô biên Công Đức làm chỗ nương
Tùy thuận phương tiện làm nơi ở
Dùng núi Bổ Lạc Đà (Potala) cư ngụ
Núi ấy cao rộng rất thù diệu
Mọi thứ trân bảo dùng trang nghiêm
Lại có cây báu nhiều vô số
Loại Đê La Ca với Chiêm Ba (Campa )
Các giống chim lạ đậu trên đó
Thường phát âm thanh diệu thanh tịnh
Như vậy trang nghiêm nơi Thánh ngự
Kính lễ chiêm ngưỡng sẽ được phước

Câu Vĩ La (Kubera) và Phộc Lỗ Noa (Varuna)
Cùng với Diêm Ma (Yama) là ba Trời
Càn Đạt Bà Vương (Gandharva-ràja), Tu La Vương (Asura-ràja)
Dạ Xoa Vương (Yaksa-ràja) với các Long Vương (Nàga-ràja)
Cho đến Bộ Đa (Bhùta) cùng các loại
Hoặc Trời (Deva) hoặc Thần (Devatà) tất cả vua (Nàra-ràja)
Ngày đêm đều sinh Tâm cung kính
Quy y xưng tán Đấng Chân Thánh

Xưng tán nhóm ấy như vậy xong
Tất cả Sở Dục (Điều mong muốn) đều tùy Tâm
Tăng: Đại Phước, khoái lạc, thọ mệnh
Dũng mãnh tinh tiến đủ uy đức
Ngưng trừ vô lượng các khổ não
Trong mộng cũng chẳng sinh sợ hãi
Cho đến thọ mệnh lúc lâm chung
Bồ Tát hiện thân đến an ủi

Biển công đức của Quán Tự Tại
Vô lượng vô biên không cùng tận
Ví dùng trăm lưỡi trong ngàn kiếp
Xưng dương tán thán không thể hết

THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CÔNG ĐỨC TÁN ( Hết )