THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÂN NGÔN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖾 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸 𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧 𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸  𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼_ 𑖦𑖲𑖜𑖰 𑖦𑖲𑖜𑖰 𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMAḤ BHAGAVATE ŚĀKYAMUṆĀYE TATHĀGATĀYA ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA
TADYATHĀ: OṂ_ MUṆI MUṆI MAHĀ-MUṆĀYE SVĀHĀ

Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh ghi nhận là:

Đức Phật bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Thánh Phật Mẫu TiểuTự Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn này. Tất cả chư Phật do đây mà được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi). Ta cũng do Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn này cho nên được Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề. Xưa kia có Đức Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Như Lai , Ta ở chỗ của Đức Phật ấy nghe được Pháp này. Đức Phật đó nói rằng: “Như vậy tất cả chư Phật ba đời, do Pháp này mới được thành Phật

_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là:

NAMAḤ BHAGAVATE ŚĀKYAMUṆĀYE TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Kính lễ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác
TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là
OṂ: ba Thân quy mệnh
MUṆI MUṆI MAHĀ-MUṆĀYE: tịch mặc, tịch mặc, đại tịch mặc… biểu thị cho sự chứng ngộ Thiền Định giải thoát của ba Thừa
SVĀHĀ: quyết định thành tự