Thanh Liên Hoa Diệu Ấn

 

Giới Phương (2 ngón vô danh) Đàn Tuệ (2 ngón út) hợp Diệu Tràng (cây phướng màu nhiệm)

Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) đều buộc lưng Giới Phương (2 ngón vô danh) Tiến Lực (2 ngón trỏ) đều co, vịn Thiền Trí (2 ngón cái)

Thanh Liên Hoa Chân Ngôn là:

“An, ác vị la hồng, khư tả lộ”

OṂ_ AḤ VĪRA HŪṂ KHACARAḤ