THÁNH GIẢ VĂN THÙ SƯ LỢI
PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NGUYỆN VĂN

Hán dịch: BA KHÁN LẠC MỤC NGÕA truyền_ Đời Nguyên, Cam Tuyền Mã Đế Sơn Trung Xuyên Tự _ Phân Chân Sư Điệt TRÍ TUỆ dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_ Kính lễ tất cả chư Phật Bồ Tát
Cứu hộ tất cả, trụ trước mặt
Cứu cánh phát ở Tâm Bồ Đề
Tất cả Hữu Tình, làm lợi ích
Hữu Tình luân hồi đến bờ kia
Tâm si, tâm sân vốn tự tính
San (keo kiệt) tham, cống cao vốn tự tính
Bắt đầu từ nay đến Bồ Đề
Chưa chứng, khoảng giữa không gây tạo
Nghiệp ác tham sân đều buông lìa
Chế Học y hành luôn vui vẻ
Tùy vui Chính Giác, hiểu chỗ hành
Tự mình mọi thời đều tu thiện
Chẳng lấy lối chính của Bồ Đề
Nếu một Hữu Tình chưa ra khỏi
Trụ ở Ám Kiếp luôn hóa lợi
Trong vô lượng kiếp chẳng thể bàn
Nguyện luôn dạo chơi Phật Tĩnh Thổ
Tôi tên … chấp danh đã gây tội
Trong mười phương giới thảy đều nghe
Nghiệp ác ngữ thân của chính mình
Ở tất cả chốn luôn trong sạch
Nghiệp ác trong ý cũng thanh tịnh
Vô biên ác nghiệp chẳng gây tạo

_Hết_

28/03/2006

Print Friendly, PDF & Email