Thánh điện

Thánh điện

Thánh điện

Từ điển Đạo Uyển


聖殿; S: caitya; P: cetiya; Nơi các vị Tỉ-khâu ngày xưa hội họp và ngồi thiền. Về sau, Thánh điện này không còn được chú trọng và hoà nhập lại thành Chính điện, nơi thờ tượng của đức Phật.

error: