Thánh Bất Động Tôn Ấn Chân Ngôn

Thánh Bất Động Tôn Ấn Chân Ngôn tịch trừ tất cả các Ma Chướng ác. Dựng đứng bàn tay phải, ngón trỏ ngón giữa cùng kèm nhau, co ngón vô danh ngón út vào trong lòng bàn tay, đem ngón cái vịn trên móng ngón vô danh ngón út. Tay trái cũng vậy, Để tay trái ngang trái tim làm cái bao, tay phải làm cây kiếm đút trong cái bao ấy, tụng Chân Ngôn sau đó như thế rút kiếm.

Đưa Ấn xoay theo bên trái để tịch trừ chướng nạn, đưa Ấn xoay theo bên phải tuỳ ý xa gần để Kết Giới ấy

Lúc kết Ấn thời nên quán thân mình tức là Tôn này (Bất Động Tôn) tay trái cầm sợi dây Kim Cương, tay phải cầm cây kiếm Trí Kim Cương toả ánh sáng uy đức chiếu khắp Pháp Giới. Tác Quán đó xong, liền tụng Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa phộc nhật-la nam_ Chiến noa, ma ha lỗ sái noa, tátpha tra gia, hồng, đát-la tra, hám, hàm”

Do kết Ấn này với trụ Quán Hạnh, tụng Chân Ngôn cho nên hay hộ giữ Tâm Bồ Đề, hay chặt đứt các Kiến. Nếu người tu hành thường trì Chân Ngôn này cho đến Bồ Đề thời chẳng bị các Ma được dịp thuận tiện hãm hại, mau thành Chính Giác.