Thắng pháp tập yếu luận

Từ điển Đạo Uyển


勝法集要論; S: abhidharma; P: abhidham-ma; Tên dịch nghĩa của A-tì-đạt-ma, Luận tạng.