Thắng Nguyện Cát Tường Pháp Luân Ấn

 

Dùng tay Định Tuệ , năm Luân cùng hàng lần lượt nghiêng vào cùng móc nhau . Riêng 2 Hư Không Luân ( 2 ngón cái ) cong đầu cùng hướng vào nhau.

Chân Ngôn là:

Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Phạt chiết-la đát-ma cú ngân

* ) NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ VAJRA ATMAKA UHAM