Thân Người
Diệu Huyền

Thân người cao quý nhất trần gian
Phật pháp uyên thâm khó luận bàn
Năm ấy căn lành vừa hội đủ
Về nghe giảng đạo được hân hoan
Giữ tâm trong sạch tâm thường tịnh
Nhuộm thắm mùi hương ở đạo tràng
“Bi Trí dũng” niềm tin rộng lớn
Cho thuyền hướng thiện được an khang