Thẩm Tường

Thẩm Tường

Thẩm Tường

Từ điển Đạo Uyển


審祥; C: shěnxiáng; J: shinshō; tk. 8; Cao tăng Trung Quốc thuộc tông Hoa nghiêm, đã đem giáo lí của tông này truyền sang Nhật và được ở đây xem là Sơ tổ (Hoa nghiêm tông).

error: