Thâm-trập kinh

Từ điển Đạo Uyển


深蟄經; C: shēnzhé jīng; J: shinchūkyō; Một cách gọi khác của Thâm mật kinh (深蜜經), tên gọi tắt của kinh Giải thâm mật (解深密經; s: saṃdhinirmocana-sūtra).