THAM THIỀN PHỔ THUYẾT
Tác giả: Thiền sư Lai Quả – Dịch giả: Hòa Thượng Thích Duy Lực
Diễn đọc: Thanh Thuyết, Huy Hồ, Chiếu Thành