Thái Tử Sĩ Đạt Ta
Viễn Châu & Thích Huệ Thông
Trình bày: Lệ Thủy, Châu Thanh, Tú Sương, Hữu Quốc,Trí Quang