Tha lực

Tha lực

Từ điển Đạo Uyển


他力; C: tālì; J: tariki; là lực từ bên ngoài, lực của người khác; Tha lực ở đây được hiểu là sức cứu độ của Phật A-di-đà, mà theo quan điểm của Tịnh độ tông là vị sẽ tiếp dẫn những ai cầu xin Ngài. Tha lực được dùng đối ngược lại từ Tự lực (自力). Thiền tông là một môn phái dựa trên tự lực.

error: