Tây Phương Thủy Thiên Ấn

 

Tay phải như trước. Tay trái nắm quyền đừng cho ngón Không (ngón cái) vào trong lòng bàn tay, dựng thẳng ngón Phong (ngón trỏ) rồi hơi co lóng giữa liền thành.

Chân Ngôn là :

“Án, phộc lỗ noa gia, sa phộc ha” 

OM _ VARUNÀYA SVÀHÀ