Tây lai ý

Từ điển Đạo Uyển


西來意 Dạng viết ngắn của câu hỏi “Thế nào là ý nghĩa của việc Bồ-đề Ðạt-ma từ bên Tây (Ấn Ðộ) sang” (如何是祖師西來意; “Như hà thị Tổ sư tây lai ý?”). Câu hỏi rất cô đọng này tương đương với những câu như Ðệ nhất nghĩa, Yếu chỉ Phật pháp, Ðại ý Phật pháp, Nghĩa tột cùng, Chí đạo… và được rất nhiều thiền sinh nêu lên trong những cuộc Vấn đáp. Những câu trả lời của các Thiền sư cho câu hỏi này cũng rất “khác biệt” rất thú vị. Triệu Châu trả lời: “Cây tùng trước ngõ” (庭前柏樹子; “Ðình tiền bách thụ tử”; Vô môn quan 37). Hương Lâm trả lời: “Ngồi lâu sinh nhọc” (坐久成勞; “Toạ cửu thành lao”; Bích nham lục 17).