Tập khí

Tập khí

Tập khí

Từ điển Đạo Uyển


習氣; S: vāsanā; Nguyên nghĩa Phạn ngữ (sanskrit) là “Ấn tượng, tưởng tượng, sự thúc dục.” Tập khí chỉ thói quen, những bản năng, bản tính tiềm tàng có thể hiện lên bất cứ lúc nào.

error: