Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận - Quyển 4

Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận - Quyển 4
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

雜Tạp 阿A 毘Tỳ 曇Đàm 心Tâm 論Luận
Quyển 4
尊Tôn 者Giả 法Pháp 救Cứu 造Tạo 宋Tống 僧Tăng 伽Già 跋Bạt 摩Ma 等Đẳng 譯Dịch

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận - Quyển 3

大Đại 乘Thừa 廣Quảng 百Bách 論Luận 釋Thích 論Luận Quyển 3 聖Thánh 天Thiên 菩Bồ 薩Tát 本Bổn 護Hộ 法Pháp 菩Bồ 薩Tát 釋Thích 唐Đường 玄Huyền 奘Tráng 譯Dịch 大Đại 乘Thừa 廣Quảng 百Bách 論Luận 釋Thích 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam 聖thánh 天thiên 菩Bồ 薩Tát 本bổn 。 護hộ 法Pháp 菩Bồ 薩Tát 釋thích 。...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Bồ Đề Hành Kinh - Quyển 1

菩Bồ 提Đề 行Hành 經Kinh Quyển 1 龍Long 樹Thụ 菩Bồ 薩Tát 集Tập 頌Tụng 宋Tống 天Thiên 息Tức 災Tai 譯Dịch 菩Bồ 提Đề 行Hành 經Kinh 卷quyển 第đệ 一nhất 聖thánh 龍long 樹thụ 菩Bồ 薩Tát 集tập 頌tụng 西tây 天thiên 中trung 印ấn 度độ 。 惹nhạ 爛lạn 馱đà 囉ra 國quốc 密mật 林lâm 寺tự...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh - Quyển 3

注Chú 大Đại 乘Thừa 入Nhập 楞Lăng 伽Già 經Kinh Quyển 3 宋Tống 寶Bảo 臣Thần 述Thuật 注Chú 大Đại 乘Thừa 入Nhập 楞Lăng 伽Già 經Kinh 卷quyển 第đệ 三tam 復phục 次thứ 大Đại 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 至chí )# 通thông 達đạt 自tự 心tâm 分phân 別biệt 之chi 相tướng 。 能năng...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Khởi Tín Luận Sớ Bút Tước Ký - Quyển 8

起Khởi 信Tín 論Luận 疏Sớ 筆Bút 削Tước 記Ký Quyển 8 宋Tống 子Tử 璿 錄Lục 起Khởi 信Tín 論Luận 疏Sớ/sơ 筆Bút 削Tước 記Ký 卷quyển 第đệ 八bát 長trường/trưởng 水thủy 沙Sa 門Môn 子tử 璿# 錄lục 科khoa 釋thích 生sanh 滅diệt 心tâm 法pháp 者giả 。 以dĩ 立lập 義nghĩa 分phần/phân 中trung 云vân 是thị...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Trí Độ Luận - Quyển 45

大Đại 智Trí 度Độ 論Luận Quyển 45 龍Long 樹Thụ 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 後Hậu 秦Tần 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 譯Dịch 大Đại 智Trí 度Độ 論Luận 釋Thích 摩Ma 訶Ha 薩Tát 品Phẩm 第đệ 十thập 三tam (# 卷quyển 四tứ 十thập 五ngũ )# 龍long 樹thụ 菩Bồ 薩Tát 造tạo 後hậu 秦tần 龜quy 茲tư...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Pháp Hoa Nghĩa Sớ - Quyển 1

法Pháp 華Hoa 義Nghĩa 疏Sớ Quyển 1 隋Tùy 吉Cát 藏Tạng 撰Soạn 法Pháp 華Hoa 義Nghĩa 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 一nhất 序Tự 品Phẩm 第đệ 一nhất 將tương 欲dục 入nhập 文văn 。 前tiền 明minh 三tam 義nghĩa 。 一nhất 。 部bộ 類loại 不bất 同đồng 。 二nhị 。 品phẩm 次thứ 差sai 別biệt 。...