Tăng thượng quả

Tăng thượng quả

Tăng thượng quả

Từ điển Đạo Uyển


增上果; C: zēngshàng guŏ; J: zōjōka; S: adhipati-phala Nguyên nhân phụ thuộc đi cùng với nguyên nhân chính được gọi là “tăng thượng duyên”, và kết quả của việc nầy được gọi là Tăng thượng quả.

error: