Tăng quan

Tăng quan

Tăng quan

Từ điển Đạo Uyển


僧官; C: sēngguān; J: sōkan; Vị coi sóc về mặt hành chính của toàn thể tăng đoàn. Tăng cương (僧綱).

error: