Tăng lữ

Từ điển Đạo Uyển


僧侶; C: sēnglǚ; J: sōryo; Thành viên trong Tăng đoàn. Giới tăng lữ (s: saṃgha); còn gọi Tăng chúng (僧衆).