Tăng Lãng

Tăng Lãng

Tăng Lãng

Từ điển Đạo Uyển


僧朗; C: sēnglăng; J: sōrō; K: sǔngnang; Một trong những vị Cao tăng sớm nhất tại Hàn Quốc (Cao Cú Li 高句麗; k: koguryǒ, tk. 6-6) đến Trung Hoa, trải qua một thời gian rất lớn để tham học Tam luận (三論) và Hoa Nghiêm (華嚴) trước khi trở về quê nhà.

error: