Tăng ích chấp

Từ điển Đạo Uyển


增益執; C: zēngyìzhí; J: zōekishū; Chấp vào quan niệm có (hữu 有), hoặc thường (常), là một cực đoan – theo Nguyên Hiểu (元曉, k: wŏnhyo), môn đệ của tông Pháp tướng – rất thường xảy ra.