Tán Tâm Niệm Phật

    Trích Pháp Môn Niệm Phật của HT Thích Hồng Đạo

Tán Tâm Niệm Phật vẫn có công hiệu. Miệng niệm Phật, tâm chuyên nhất nghĩ tưởng đến Phật gọi là định tâm niệm Phật. Miệng niệm Phật, tâm không nghĩ tưởng đến Phật mà lại suy nghĩ vẩn vơ gọi là tán tâm niệm Phật, so với định tâm niệm Phật công hiệu hai bên vốn cách nhau rất xa. Nhưng sự thật thì nhất cử nhất động gì bên ngoài đều ảnh hưởng đến nội tâm, nên dù là tán tâm niệm Phật, sự niệm Phật ấy không phải hoàn toàn vô công hiệu. Vả lại, trong khi niệm lục tự Di-đà, không phải là không xuất phát từ trong tâm ta mà ra hay sao? Cho nên trong khi miệng ta niệm, bắt đầu là sáu chữ ấy phải bắt nguồn từ ý muốn do trong tâm ta phát ra.

Thứ lại, khi sáu chữ đã phát thành tiếng, âm thanh phát ra nhất định phải trở lui huân tập tâm ta. Như thế không thể nói rằng nó hoàn toàn không có hiệu lực, chẳng qua công hiệu của nó so với công hiệu của định tâm niệm Phật có kém thua mà thôi. Ðiều cần nhất là giữ cho niệm niệm đừng xen hở, niệm một lúc lâu rồi tự nhiên lần hồi định tĩnh trở lại, không cần phải dụng tâm điều nhiếp, lâu ngày định niệm trở nên thành thục. Cho nên ngày đêm lúc nào ta cũng niệm Phật, không cần nghĩ đến tán tâm hay định tâm. Nếu định tâm niệm Phật được thì rất quý, nhưng rủi có bị tán tâm cũng đừng lo ngại.

Những người thọ trì danh hiệu Phật A-di-đà thì lúc hiện thế đặng mười món lợi ích rất lớn:

1.- Ngày đêm thường có các bậc thiện thần ẩn hình để ủng hộ.
2.- Thường có hai mươi vị Bồ-tát như bậc ngài Quán Âm và cả thảy các vị Bồ-tát khác nữa hằng theo giúp đỡ.
3.- Thường đặng các Ðức Phật ngày đêm hộ niệm và Ðức Phật A-di-đà hằng phóng quang để nhiếp thọ cho nữa.
4.- Tất cả các thứ quỷ dữ, như quỷ Dạ xoa, quỷ La sát đều không dám hại, và những loài rắn độc, rồng độc cùng thuốc độc cũng không thể làm cho nguy hiểm được.
5.- Nào những nạn lửa, nạn nước, nạn oán thù gươm mác cũng không hại được.
6.- Những tội nghiệp kiếp trước của mình cũng đều tiêu diệt hết, còn các loài sinh vật lâu nay bị mình giết hại cũng được nhờ phần giải thoát mà khỏi sự oan báo.
7.- Ðêm ngủ chiêm bao thường thấy những sự chân chánh và có khi thấy được tướng hảo của Phật A-di-đà nữa, chớ không khi nào thấy điều ác mộng.
8.- Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận và khí lực thường khỏe mạnh, hành động sự gì cũng được phước lợi.
9.- Người đời ai cũng yêu vì, cúng dường và hoan hỷ lễ bái, kính trọng cũng như Phật.
10.- Ðến lúc lâm chung, trong tâm không sợ hãi mà giữ được chánh niệm, lại đặng thấy Ðức Phật A-di-đà và các vị Thánh chúng cầm hoa sen vàng tiếp dẫn về Tây phương mà hưởng thọ những điều khoái lạc vô cùng, vô tận.