Tán Hoa Ấn

Trang nghiêm các Thế Giới

Kim Cương Phộc, bung lên

Lưới hoa khắp hư không

“Án, phộc nhật-la, bổ sáp bế”

OṂ_ VAJRA-PUṢPE