TÂM TRUNG TÂM ẤN

 

Dựa theo Tâm Ấn lúc trước, đem 2 ngón giữa cùng cài chéo nhau bên ngoài, 2 ngón út phụ dựng liền thành.

Tụng Tâm Trung Tâm Chân Ngôn 7 biến rồi bung Ấn trên đỉnh đầu. Chân Ngôn là:

“Án phộc la ná bả nạp-minh Hồng”