Tam thụ

Từ điển Đạo Uyển


三受; C: sānshòu; J: sanju; Ba cảm thụ, cảm xúc: An vui, đau khổ, và chẳng vui chẳng khổ.