Tam tam-muội

Từ điển Đạo Uyển


三三昧; C: sān sānmèi; J: sansanmai; Ba loại tam-muội (Định): 1. Không tam-muội (空三昧); 2. Vô tướng tam-muội (無相三昧); 3. Vô tác tam-muội (無作三昧; theo Kim cương tam-muội kinh 金剛三昧經)