Tam sự

Tam sự

Tam sự

Từ điển Đạo Uyển


三事; C: sānshì; J: sanji; Có nhiều cách phân loại: 1. Giới, định và huệ; 2. Tham, sân, si; 3. Uống, ăn và quần áo (ẩm, thực, y phục 飲食衣服); 4. Kinh, luật, luận.

error: