TÂM NGUYỆN

Đời ngủ trược con nguyền ra khỏi
Cõi Liên Hoa thân gởi hoá sanh
Chí tâm một dạ tu hành
Di Đà Từ Phụ khai minh lối về.

Cho con được thấm nhuần chánh đạo
Để hiểu rằng nghiệp báo oan gia
Nhân nào quả nấy không xa
Trầm luân biển khổ vào ra khó lường.

Độ đệ tử thoát vòng phiền não
Chốn phù sinh vứt áo truân chuyên
Bụi trần phủi sạch nghiệp duyên
Câu kinh tiếng kệ cửa thiền an vui.

Chủng Hạnh