Tam nghi

Từ điển Đạo Uyển


三疑; C: sān yí; J: sangi; Ba mối nghi ngờ cản trở việc tu hành nghiêm túc bất động: Nghi ngờ chính mình, nghi ngờ bậc thầy, nghi ngờ Phật pháp.