Tam-muội-da hình

Tam-muội-da hình

Tam-muội-da hình

Từ điển Đạo Uyển


三昧耶形; C: sānmèiyéxíng; J: sanmaiya-gyō; Một hình ảnh với giá trị biểu tượng. Trong đạo Phật thì đây chính là những biểu tượng tỏ bày lời nguyện ước của chư Phật, chư Bồ Tát như cung, tên, gậy, bình hoặc những thủ Ấn.

error: