Tam Muội Ấn

 Hành Giả trụ Tam Muội

Hai tay cài chéo ngoài

Ngửa ở trên Già Toạ

Ngồi thẳng, hợp miệng răng

Sổ Tức (đếm hơi thở) khiến Tâm định

Trước, Như Lai đã thỉnh

Tràn khắp cõi hư không

Búng tay cảnh giác Ta

Khiến quán A Tự Môn 

Ngầm tụng Mật Ngữ này

Nhận dạy bảo, đứng hầu

“Án, tức đa bát-la để vị đặng, ca lộ di ”

OṂ – CITTA PRATIVEDHAṂ KARA-UMI