Tam Ma Gia Ấn

Như Kim Cương Phộc Ấn lúc trước, dựng thẳng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) cùng hợp nhau, liền thành, tụng Chân Ngôn một biến.

Chân Ngôn là :

“Án, tam ma dã, sa-đát-noan”

Liền quán thân của mình giống như Kim Cương Tát Đỏa ở ngay trong vành trăng. Lại quán Kim Cương Tát Đỏa ở ngay trước thân như hình tượng trong gương, sao cho thân tướng đối nhau ngang bằng không có khác. Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn, quán niệm tương ứng, cho nên được làm Chủ Tể của tất cả Ấn.