Tam Ma Địa Ấn

Như Kim Cương Phộc lúc trước, ngửa đặt trên già phu, co lóng giữa của Tiến Lực (2 ngón trỏ) để thẳng chung lưng, đặt Thiền Trí (2 ngón cái) nằm ngang, cùng trụ trên Tiến Lực (2 ngón trỏ).

Liền tụng Chân Ngôn là :

“Án, tam ma địa bả ná-mính, hột-lý