Tâm kinh

Từ điển Đạo Uyển


心經 Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh