Tam giới tạng

Tam giới tạng

Từ điển Đạo Uyển


三界藏; C: sānjiècáng; J: sankaizō; Ba cõi hiện hữu được xem như là xuất xứ của tất cả những phiền não, nghiệp chướng (Nhất thiết chúng sinh phiền não bất xuất tam tạng giới 一切衆生煩惱不出三界藏, theo Nhân vương kinh 仁王經).

error: