Tam Cổ Kim Cương Xử Ấn

Nếu thỉnh triệu Bản Tôn liền dùng Xử Ấn. Cổ: 2 ngón trỏ là 2 móc câu đi qua lại. Đại Phật Đỉnh Vương này hiệu là Quang Minh Tụ, lửa hừng hực mạnh mẽ như hang động của kiếp hỏa. Xong uy lực khó luận bàn, hay tồi hoại tất cả Thiên Ma (Deva Māra), chúng Ngoại Đạo, Ma Hê Thấp Phộc La (Maheśvara: Đại Tự Tại), Đại Lực Na La Diên và các hàng chư Thiên khác, kể cả Thần Thông của tất cả nhóm ấy cũng đều diệt hết không còn sót. Trì Minh Đại Bồ Tát, Mã Đầu Minh Vương…. Khai tụng Chân Ngôn này thì uy quang như lửa tụ. Nơi Phật Đỉnh Bộ diệt trừ các chướng nạn trong 12 Do Tuần hoặc là Đại Kết Giới Địa.